Sistema de treball

    Treballem sobre la base d'uns protocols flexibles que ens permeten adaptar el procés d'avaluació i tractament en funció de les demandes específiques de la persona, l' entorn i el moment. D'aquesta manera podem oferir un servei rehabilitador individual que ens pemet treballar "per objectius" adaptant el tractament segons l'evolució de la persona.
 

De quines perspectives partim per abordar els problemes Neuro-Psico-Socials?

 • Perspectiva holística: valorem a les persones com un tot determinat per la suma i la interacció constant d'una sèrie de variables que ens determinen com a únics. 

 • Orientació cognitiva-conductual, ambiental i d'autoconciència: la cognició ens permet interactuar amb nosaltres mateixos i amb l'entorn que ens envolta. El funcionament cognitiu, l'ambient i la consciència són la base del nostre pensament i les nostres emocions, que a la vegada són la base de la nostra conducta. 

 • Intervenció ecològica: creiem que la rehabilitació ha d'estar totalment orientada als problemes reals que dificulten el desenvolupament diari de la persona, amb exercicis pràctics i funcionals que millorin la realització de les activitats i demandes de la vida quotidiana, buscant incrementar la seva autonomia personal, i afavorint el desenvolupament d'una vida autònoma i adaptativa.

Quin és el nostre mètode de rehabilitació?

    El nostre treball es basa en la proximitat professional amb la persona i el seu entorn. Volem acostar-nos i comprendre bé els problemes i l'impacte d'aquests sobre la seva vida diària. Per això analitzem els diversos factors que condicionen i afecten el seu desenvolupament quotidià. Paral·lelament a l'estimulació cognitiva treballem aspectes com la conciència dels dèficits, l'actitut realista, i la implicació i participació dels pacients i del seu entorn proper en el programa de tractament, ja que considerem la motivació personal una eina fonamental per avançar en la rehabilitació. Creiem que s'han de tenir sempre com a referència les demandes quotidianes de les persones com a base per a dissenyar el pla d'intervenció. A banda de dissenyar exercicis personalitzats de tractament ens esforcem per a integrar-los en la vida diària de la persona. 
 

Quins són els nostres objectius en la rehabilitació?

    L'objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones que presenten dèficits neuropsicològics. La prioritat és assolir en el major grau possible el desenvolupament cognitiu, psicològic, social i funcional esperable de cada persona. Aquests objectius però s'adapten en funció de cada cas segons l'edat o la presència i tipus de lesió cerebral o malaltia mèdica que cursi amb afectació neuropsicològica, entre d'altres factors. L'avaluació realitzada prèviament és fonamental per a determinar els objectius generals i específics de cada tractament, així com l'evolució al llarg del procés.
 

Quina dinàmica de treball proposem?

Des de SINAPSIS proposem un treball integral continuat basat en:
 
 • Consultes domiciliàries dirigides (la periodicitat recomanada varia en funció de la persona)
 • Treball regular a casa a través d'activitats programades, i de pautes i rutines establertes
 • Assessorament i treball periòdic amb l'entorn social proper, especialment la família o cuidadors externs
 • Avaluacions periòdiques de seguiment i evolució

En què es fonamenta el nostre treball?

A SINAPSIS treballem en base als principis de la psicologia de la rehabilitació:
 
 •  Individualitat:  la rehabilitació requereix planificar el treball partint de la història i les característiques socio-culturals i personals. Els mètodes rehabilitadors no són igualment efectius per a tothom. Conèixer la història, la cultura, l'educació, els valors, les tradicions, els recursos i els projectes personals facilita l'elecció dels mètodes de tractament adequats per a cada cas.

 • Prioritat: la intervenció es programa d'acord a les demandes específiques de la vida quotidiana, de la importància dels dèficits cognitius i funcionals, i de la presència de psicopatologia emocional o conductual associada, dividint el programa en fases terapèutiques graduals amb sub-objectius específics.

 • Autonomia i independència: l'objectiu final del procés de rehabilitació és el de millorar l'autonomia i la funcionalitat de les persones, o frenar el seu deteriorament progressiu en malalties neurodegeneratives. La motivació i l'estimulació dels interessos i aconseguir un compromís amb el tractament és fonamental per assolir els objectius i millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.

 • Ecologia i pragmatisme: la rehabilitació de les capacitats ha de ser generalitzable al context quotidià. En tot procés de rehabilitació és vital ser pràctics i realistes, i no afegir més dificultats a les inherents al propi tractament. Per això, la rehabilitació ha d'incloure elements familiars i personals que afavoreixin la transferència dels aprenetatges a la vida real. A Sinapsis treballem sobre el terreny, el que ens permet identificar amb més facilitat les dificultats en el desenvolupament de les activitats diàries i en la interacció amb l'entorn familiar, físic i social.

 • Habituació: entenem el procés de rehabilitació com un nou procés d'aprenentatge i adquisició d'hàbits, i fomentem l'establiment de rutines diàries adaptades amb l'objectiu de normalitzar el desenvolupament de les activitats quotidianes.

 • Integració social i normalització: el retorn del pacient a la seva vida normal és la prioritat del nostre tractament. Tradicionalment, la rehabilitació neuropsicològica s'ha centrat gairebé exclusivament en els pacients i en la intervenció única sobre els seus problemes, deixant de banda altres factors que condicionen el desenvolupament diari i que són potencialment positius per a l'avenç del tractament. Nosaltres creiem que per a normalitzar la vida quotidiana d'aquestes persones hem de treballar especialment amb el seu entorn immediat, ja sigui amb l'espai físic o amb les persones més pròximes, i contactar amb l'entorn laboral i acadèmic en aquells casos en els que sigui necessari. Entenem que el procés de normalitzar la vida dels nostres pacients passa per anul·lar les barreres i els obstacles que els seus problemes causen en tots els àmbits de la seva vida real, i contribuir a assolir objectius de qualitat de vida.

 

Entenem la rehabilitació neuropsicològica com un procés multidimensional que ha d'abarcar tots els àmbits de la vida diària de la persona. La suma i integració d'aquests és el punt de partida per a millorar el benestar i la qualitat de vida dels nostres pacients.