Compromís de confidencialitat

L'ús de les dades personals i professionals recollides pel nostre equip queden restringides a la pràctica professional en el marc de l'avaluació, la intervenció i la investigació neuropsicològica. SINAPSIS es compromet, tal i com es disposa legalment en els apartats V. De l'obtenció i ús de la informació dels respectius codis deontològics de psicologia del COPC i el COP, a:

  1. Fer un bon ús de la informació recopilada.
  2. Respectar escrupulosament el dret del pacient a la pròpia intimitat.
  3. Recolir únicament aquella informació rellevant necessària per l'adequat desenvolupament del procés d'avaluació i rehabilitació, i sempre amb l'autorització del pacient.
  4. Tota la informació recollida està subjecte al deure del secret professional, del que només podrà ser eximit amb l'autorització explícita del pacient.
  5. El professional encarregat de cada cas vetllarà perquè l'equip en col·laboració s'atengui estríctament aquest secret professional.
  6. Quant els serveis de SINAPSIS siguin a petició del propi client, la informació recollida només pot ser comunicada a terceres persones sota el consentiment explícit del pacient, i amb les limitacions d'aquesta autorització. Aquí s'inclou el contingut de l'informe neuropsicològic.
  7. Quan els serveis siguin sol·licitats per terceres persones, aquestes tindran dret a ser informades, i a conèixer el contingut de l'informe elaborat. En aquests casos, el pacient té dret a conèixer la informació i el contingut de l'informe, sempre que la naturalesa d'aquesta informació no suposi un greu prejudici per ell.
  8. Els registres escrits i electrònics de dades psicològiques, entrevistes i resultats de proves seran conservats sota la responsabilitat personal del professional en condicions de seguretat i secret, evitant estríctament que persones alienes puguin accedir a les dades recopilades.
  9. SINAPSIS es compromet a elaborar informes  clars, concisos, rigurosos i intel·ligibles pel destinatari, i firmats sempre amb les dades del professional que els emet.
  10. El secret professional sobre les dades recollides perdurarà després de la finalització del tractament o l'abandomanet d'aquest per part del pacient en qüestió.

La informació recollida podrà ser utilitzada en investigació per l'equip de SINAPSIS sota l'ampar de l'anonimat i la confidencialitat total d'aquelles dades que permetin identificar a la persona, respectant íntegrament els articles recollits en els apartats IV. de la investigació i docència dels codis deontològics del COPC i el COP.

 

Política de privacitat a les xarxes socials

________________________
 
Política de cookies
________________________
 

Consentiment CV

________________________

 

 Servei de protecció de dades

Certificat Nº: 00882015  Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D.). Reglament de desenvolupament de la L.O.P.D, Reial Decret 1720/2007 de 21 de Disembre. Llei 34/2002 de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

_______________________

Codi deontològic de Psicologia (COPC)

_______________________