La reintegració social i comunitària de les persones amb Dany Cerebral Adquirit

2015-06-15 09:00

El Dany Cerebral Adquirit (DCA), independentment de si la causa és Ictus o un Traumatisme Cranioencefàlic, és un procés traumàtic que afecta no només a la persona que el pateix directament, sinó que interfereix també de manera molt important sobre l'entorn, especialment el sistema familiar.

 

Durant els primers mesos posteriors a la lesió, les seqüeles finals són molt difícils de preveure. El nivell d'outcome funcional, és a dir, la discapacitat final i el nivell d'autonomia en les activitats de la vida diària, varien en funció de múltiples factors, molts de les quals no són controlables com la naturalesa de la lesió, la seva localització, l'extensió, i la presència de lesions axonals difuses o d'altres complicacions com hemorràgies. Altres variables que condicionen aquest procés si esdeven controlables o tractables, per exemple el treball diari de la cognició, l'estat físic o l'establiment de rutines que fomentin hàbits saludables.

 

Moltes de les persones amb Dany Cerebral Adquirit (DCA) que abandonen el centre hospitalari on ha estat ingressats i on ha rebut atenció aguda multidisciplinar, es troben en situació de dificultats per a la seva re-integració al domicili, en els entorns socials i ens els àmbits escolar o laboral. La majoria d'aquestes persones encara poden beneficiar-se d'un tractament Neuropsicològic que estimuli les seves capacitats, i més enllà d'això, requereixen en molts casos, suport psicològic per tal de re-ajustar correctament la seva identitat personal. Es necessari que en aquest procés de re-integració, rebin suport terapèutic per establir nous objectius de vida, i acompanyament en la planificació i consecució d'aquests. I per altre banda, l'assessorament a la pròpia persona, i als seus familiars és també una eina fonamental per establir rutines i hàbits adaptatius i saludables que fomentin una vida activa i amb el major grau d'autonomia possible.

 

En aquests sentit, una intervenció Neuropsicològica que parteixi d'una perspectiva Neuro-Psico-Social ha de ser pràctica, realista i ecològica. És a dir, ha d'estar orientada a la funcionalitat en la vida diària de la persona, i en la repercussió dels dèficits sobre ella, i sobre el seu entorn social i familiar. Per això, considerem que ha de partir dels següents objectius:

 

  • Potenciar el funcionament cognitiu en base als problemes reals en el desenvolupament autònom de les activitats de la vida diària.

  • Entrenar i consolidar estratègies internes o metacognitives i ajudes externes, per tal de compensar els dèficits neuro-cognitius que interfereixen en determinades situacions o tasques de la vida diària.

  • Foment d'una autoconsciència adequada, de l'acceptació de la situació, i re-ajust de la identitat personal.

  • Acompanyar a la persona en l'elecció, planificació i consecució d'objectius de vida realistes d'acord a la seva situació personal.

  • Assessorar a la persona, i als seus familiars o cuidadors en estratègies de interacció, maneig de possibles situacions conflictives, i en pautes d'estimulació cognitiva quotidiana.

  • Promoure un ambient adequat de convivència amb el seu entorn, que fomenti l'estimulació de la persona en els eu context diari.

  • Re-adaptar el domicili a les necessitats personals, i en funció de l'evolució de la persona al llarg del tractament.

  • Recomanar i fomentar hàbits i rutines que afavoreixin una vida saludable per a la persona.

  • Promoure una actitud i un estil de vida saludable per a familiars i cuidadors.

  • Incrementar la qualitat de vida de la persona i el seu sistema familiar.

 

Des de Sinapsis Rehabilitació oferim un programa d'intervenció domiciliària per a DCA individualitzat i personalitzat en funció de la situació i els recursos personals de cada cas.

 

Per a més informació contacta'ns a:

sinapsisrehabilitacio@gmail.com