Mecanismes cerebrals de rehabilitació cognitiva

Sobre quina base científica es sustenta l'estimulació i la rehabilitació cognitiva?

Es basa en la premisa de que l'aprenentatge modifica el cervell. Quan entrenem per aprendre a realitzar una determinada activitat estem modificant components i circuits neuronals específics que ens permeten millorar l'execució i els resultats d'aquesta activitat. Aquest fenòmen es produeix per a diferents vies:
 
  • Millora de les conexions entre neurones que incrementa la velocitat i eficàcia de la transmisió d'informació.
  • Creació de noves conexions entre neurones que afavoreixen noves formes de processament de la informació.
  • Naixement de noves neurones en determinades regions cerebrals.

Aquests mecanismes es fonamenten en els conceptes de plasticitat, reorganització i regeneració del sistema nerviós central, que resumeixen la idea de que el cervell no és estàtic i rígid, sinó que s'adapta i es modifica en funció de les demandes i condicions del seu entorn i de l'estimulació continuada de determinades capacitats.

Quines són les estratègies de rehabilitació cognitiva?

Els mecanismes més bàsics sobre els quals es construeix la rehabilitació Neuro-Psico-Social són:

  • La restauració o rehabilitació de les capacitats mentals alterades a través de l'entrenament directe sobre aquestes.
  • La compensació o potenciació de mecanismes cognitius alternatius utilitzant les capacitats mentals preservades.
  • La substitutció o entrenament en estratègies que ajudin a minimitzar els problemes resultants de les disfuncions cognitives.

En base a aquests mecanismes, la rehabilitació neuropsicosocial integra dos estratègies terapèutiques fonamentals: l'estimulació cognitiva directe (EC) i l'entrenament en estratègies compensatòries, que es complementen amb neuropsicoterapia, assessorament i suport psicològic a la persona i els seus familiars, adaptació de l'entorn físic habitual, i rehabilitació funcional i ocupacional. 

Segueix informan-te!